Privacy Policy

Deze Privacy Policy omschrijft de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke:

Prevom BV
met maatschappelijke zetel te Volksstraat 33A, 2830 Willebroek, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0731.673.473.

U wordt verondersteld deze Privacy Policy aandachtig door te lezen aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van Prevom BV beschrijft. Deze Privacy & Cookie Policy is onderhevig aan wijzigingen en actualisering. We adviseren u om deze op regelmatige basis opnieuw te raadplegen.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.

Prevom BV stelt zich middels huidige Privacy Policyin regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Prevom BV. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt

2.1. Tijdens uw bezoek aan onze website:
 • IP-adres
 • Via cookies: zie artikel 10
2.2. Bij inschrijving op onze nieuwsbrief:
 • Uw e-mailadres
2.3. Als werknemer:
 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Foto’s en video’s
 • CV, motivatiebrief, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek
 • Informatie over opleiding en werkervaring
 • Evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments
 • Payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum
 • Loon en loonfiches
2.4. Als kandidaat:
 • Naam, adres,e-mailadres, telefoonnummerFoto’s en video’s
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek
 • Informatie over opleiding en werkervaring
 • Evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments
 • Payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum
 • Loon en loonfiches
2.5. als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie:
 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer

 

Artikel 3 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen

3.1. Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie

De mogelijkheid bestaat dat Prevom BV uw publieke gegevensverwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap.

Of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website.

Of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen.

Artikel 4 – Doeleinden van de verwerking

4.1. Algemene doeleinden:

Prevom BV zal deverzameldepersoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden gebruiken:

 • IP-adres (zie artikel 2.1): om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren kan Prevom BV uw persoonsgegevens in anonieme statistieken opnemen, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Prevom BV.
 • E-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.2.): met het oog op het u toezenden van directe marketing (automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten), nieuwsbrieven, tewerkstellingsinformatie, of informatie over geplande activiteiten (voordrachten, seminaries, werklunches) mitsuw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon enloonfiches (zie artikel 2.3 en 2.4): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.
 • Foto’s en video’s (zie artikel 2.3 en 2.4.): om te gebruiken voor onze interne communicatie met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemmin
 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer (zie artikel 2.5): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar het verlenen van bepaalde diensten kan verhinderd worden wanneer u de verwerking weigert
4.2. Directe marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor directe marketing, mits u hiervoor uw bijkomende toestemming heeft gegeven.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst, kan Prevom BV uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot Prevom BV en haar diensten. Daarnaast kan Prevom BV uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op directe marketing.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering door contact op te nemen via volgend adres:

Prevom BV–Dienst Marketing, Volksstraat 33A, 2830 Willebroek, België

of via mail, info@prevom.be.

 

4.3. Doorgifte aan derden:

Prevom BV zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, met uitzondering van de filialen van Prevom BV of één van haar klanten met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening zelf en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Prevom BV tracht u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Prevom BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet altijd technisch of commercieel haalbaar is.

Prevom BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of op een andere manier commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.4. Wettelijke vereisten:

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat Prevom BV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet-of regelgeving moet vrijgeven. Prevom BV zal inde mate van het mogelijke u hier van tevoren over informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen Prevom BV en U:

 • IP-adres (zie artikel 2.1): voor de duur van uw bezoek aan onze website;
 • e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 2.3 en 2.4): voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer (zie artikel 2.5): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • Voormelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsookde verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Artikel 6 – Uw rechten

6.1.Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment vrijblijvend kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Prevom BV van deze gegevens maakt.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Prevom BV.
Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededelen van uw gegevens of verzoek tot verwijdering, bepaalde diensten en producten niet leverbaar kunnen zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per post naar Prevom BV– Dienst Marketing, Sint-Pietersvliet 3/3 2000 Antwerpen, België, mits toevoeging kopie identiteitskaart.

6.7. Automatische beslissingen en profielvorming:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profielvorming en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische
Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 7 –Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan Prevom BV aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Prevom BV heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van
persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde Privacy-regels zullen gebonden zijn.

7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te vermijden. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van o.a. uw computer, IP-adres en uw identificatiegegevens, alsook de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8 –Toegang door derden

8.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

8.2. Wij garanderen eenzelfde niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan onze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 9 – Aangifte Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00

Artikel 10 – Cookies

10.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Prevom BV en geplaatst op de harde schijf van uw computer.
De informatie opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

10.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige methodesom jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt. Ten gevolge vanrecente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

10.3. De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
Functionele cookies
Authenticatiecookies–‘Remember me’

Identificeren de gebruiker als hij is ingelogd.

User input cookies-‘Lifestyle Identifier’

Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website.

User interface customization-cookies

wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

Niet-functionele cookies – Trackingcookies

Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.

Social plug-in trackingcookies

worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

10.4. Uw toestemming:

U kunt de cookies weigeren of blokkeren via de instellingen van uw browser.
Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik meer kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op, per post naar:

Prevom BV–Dienst Marketing
Volksstraat 33A
2830 Willebroek
België

of via mail naar info@prevom.be

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.